Cennik pozostałych świadczeń

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych

Strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 9 zł
Jedna strona kopii dokumentacji medycznej 0,30 zł
Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych (PenDrive) 1,50 zł
Wydanie wniosku dla celów KIZ, KRUS lub ZUS na prośbę Pacjenta

50 zł

Wydanie orzeczenia (zaświadczenia) lekarskiego celem oceny obrażeń na prośbę Pacjenta

30 zł

Wydanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na prośbę Pacjenta (dzieci i małoletni oraz dla potrzeb Opieki Społecznej – bezpłatnie – tylko dla Pacjentów POZ NZOZ Omega)

50 zł

Opłata za orzeczenie i wydanie zaświadczenia oraz wpis do książeczki zdrowia

20 zł

Opłata za poradę lekarską dla Pacjenta poza ubezpieczeniem zdrowotnym

80 zł

Świadczenia pielęgniarskie dla Pacjenta poza ubezpieczeniem zdrowotnym

20 zł

EKG

15 zł

EKG z opisem

20 zł

Iniekcje domięśniowe (dla Pacjentów POZ NZOZ Omega – bezpłatnie)

10 zł

Iniekcje dożylne (dla Pacjentów POZ NZOZ Omega – bezpłatnie)

20 zł

Pomiar ciśnienia tętniczego (dla Pacjentów POZ NZOZ Omega – bezpłatnie)

5 zł

Pomiar poziomu glikemii glukometrem (dla Pacjentów POZ NZOZ Omega – bezpłatnie)

3 zł

ABPM (Holter  ciśnieniowy, 24 h pomiar RR)

70 zł

Spirometria

25 zł

Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie papierowej pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem – ceny zgodnie z art 28 ust 4 i 5 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. 2017r. Poz. 1318 z późn. zm.) – dokładne ceny podane w rejestracji.
Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu na miejscu, jest bezpłatne.

Informacje o aktualnych cenach szczepień są dostępne w Rejestracji NZOZ Omega – tel. 25 787 29 57