Tablica ogłoszeń

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w NZOZ OMEGA

imię i nazwisko: Martyna Jadczuk
adres e-mail: omeganzoz@wp.pl
tel.: 505224498
adres pocztowy: IODO NZOZ Omega, ul. Węgrowska 5A, 08-300 Sokołów Podlaski

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pan/Pani danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych w NZOZ Omega Sokołów Podlaski w związku z wejściem w życie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Omega Sp. z o.o.,
Węgrowska 5A, 08-300 Sokołów Podlaski

NIP : 8231668021, REGON 387826450, www.nzoz-omega.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas złożenia deklaracji leczenia w ramach NFZ oraz korzystania z odpłatnych usług w NZOZ Omega Sokołów Podlaski, w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. Dane są przechowywane w systemie elektronicznym oraz w dokumentach papierowych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez NZOZ Omega?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych przez NZOZ Omega, w tym do:

 • umożliwienia udzielania świadczeń zdrowotnych
 • obsługi zgłoszeń, zapytań, które do nas kierujesz (np. przez e-mail., telefonicznie);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług (poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon)
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymaganie podania przez Ciebie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest konieczne do udzielenia określonych świadczeń zdrowotnych, a mianowicie:

 • imię i nazwisko
 • data urodzenia, PESEL
 • adres zamieszkania
 • adres e-mail, telefon,
 • osoby do kontaktu i jej nr telefonu
 • NIP
 • Miejsce pracy

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli udzielać świadczeń zdrowotnych (np. niepodanie nr telefonu będzie skutkowało brakiem możliwości odwołania wizyty w sytuacjach tego wymagających). Odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych. Ponadto jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec NZOZ Omega w zakresie przetwarzanych danych?

Dane będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności weryfikację danych podczas telefonicznego i osobistego umawiania wizyty.

art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu odbierania i archiwizowania upoważnienia dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności telefonicznego potwierdzenia lub odwołania wizyty lekarskiej.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celu przetwarzania dokumentacji księgowo – podatkowej w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie rachunków za wykonane usługi co może wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy Narodowemu Funduszowi Zdrowia (zgodnie z zawartą umową) oraz stronom będącymi podwykonawcami usług dla NZOZ Omega Sp. z o.o. (m.in. usług technicznych i organizacyjnych, rozliczeniowych) niezbędnych do realizacji usług świadczeń medycznych oraz dostawcy usług prawnych i doradczych oraz podmiotom wspierającym.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas udzielania świadczeń medycznych, a także po ich zakończeniu w okresie wymaganym przepisami prawa – okres przechowywania dokumentacji medycznej (co najmniej 20 lat) i dokumentacji księgowo podatkowej (5 lat) oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z kodeksu cywilnego (dochodzenia roszczeń w związku z udzielonymi świadczeniami).


ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • pacjentowi,
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta.

Podstawą udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi/przedstawicielowi ustawowemu/osobie upoważnionej przez pacjenta jest złożony wniosek(pisemny, ustny) w Rejestracji Przychodni.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 505224498

 Odpłatność za udostępnianą dokumentację medyczną:

Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie papierowej pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.*

Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu na miejscu, jest bezpłatne.

* ceny zgodnie z art 28 ust 4 i 5 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. 2017r. Poz. 1318 z późn. zm.)


Pacjent zgłaszający się do lekarza powinien posiadać dokument identyfikacyjny ze zdjęciem, np.: dowód osobisty, prawo jazdy.


WiFiPragniemy Państwa poinformować, że specjalnie dla Naszych Pacjentów udostępniliśmy bezprzewodowy internet na terenie NZOZ “OMEGA” w standardzie Wi-Fi. Dostęp do sieci jest całkowicie bezpłatny i można z niego korzystać na wszystkich naszych poczekalniach – zarówno na parterze jak i na 1. piętrze.


Pacjentki NZOZ Omega będące w ciąży proszone są o zgłoszenie się do położnej po 21 tygodniu ciąży.


Prosimy pamiętać, że obowiązkiem lekarza leczącego Pacjenta w poradni specjalistycznej jest pisemne, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informowanie lekarza POZ (lekarza rodzinnego) o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych. Obowiązki te określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
U każdego lekarza specjalisty Pacjent ma prawo poprosić o odpowiedni dokument dotyczący leczenia dla swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.


Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że jeśli lekarz decyduje o potrzebie wypisania Pacjentowi tzw. zwolnienia lekarskiego czy też skierowania na badania lub do poradni specjalistycznej, ma obowiązek jego wystawienia na odpowiednim druku.

Lekarz wypisuje dany druk wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego zbadania pacjenta, ponieważ tylko on może w danej chwili ocenić czy stan zdrowia Pacjenta uzasadnia wystawienie odpowiedniego zaświadczenia lub skierowania.

Rzecznik wyraźnie podkreśla, że w tego typu przypadkach bezprawne jest odsyłanie Pacjentów bądź ich bliskich do lekarzy rodzinnych.
Sytuacja ta dotyczy zarówno udzielanych pacjentowi świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym, na izbie przyjęć czy też w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.


Bilanse zdrowia dzieci i młodzieży (karty zdrowia od pielęgniarki szkolnej) są wykonywane po uzgodnieniu terminu w Rejestracji osobiście lub telefonicznie 505 224 498


Zeszyt skarg i zażaleń znajduje się w Rejestracji Przychodni NZOZ Omega.


Regulamin organizacyjny NZOZ Omega do wglądu w Rejestracji.


Wizyty domowe realizowane są w przypadkach uzasadnionych medycznie i w terminach uzgodnionych z lekarzem leczącym – telefonicznie lub osobiście przez rodzinę pacjenta.


Karta Praw Pacjenta jest dostępna do wglądu w Rejestracji oraz do pobrania tutaj.


Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim informuje, że przy ośrodku powstaje grupa wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 25 781 65 99 lub 25 787 27 39.