Standardy teleporad w Przychodni Omega

W Przychodni Omega kierujemy się najwyższym dobrem naszych Pacjentów wprowadzając „Standardy teleporad w Przychodni Omega” opracowane na podstawie następujących dokumentów: „ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej”, „Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2” oraz UCHWAŁA Nr 89/20/P-VIII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia wytycznych dla udzielania świadczeń telemedycznych”.

Postanowienia ogólne

 1. Teleporada w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo Pacjenta oraz Personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie. Teleporada nie jest jedyną formą udzielania świadczeń w Przychodni Omega.
 2. Teleporady w Przychodni Omega obejmują porady lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarzy rodzinnych), pielęgniarek, położnej w czasie pracy Przychodni w ramach kontraktu z NFZ – nieodpłatnie dla Pacjentów zapisanych do Przychodni Omega oraz w ramach usług świadczonych dla innych firm ubezpieczeniowych – na podstawie odrębnych umów.
 3. Rodzaje teleporad w Przychodni Omega: telefoniczna, przez komunikator internetowy, za pośrednictwem formularza usługi „Recepty online”, zamówienie recepty na leki przewlekłe składane telefonicznie lub osobiście w Rejestracji Przychodni Omega.
 4. Teleporada obejmuje udzielenie porady medycznej, w tym w szczególności:
  • przeprowadzenie badania podmiotowego
  • omówienie wyników badań diagnostycznych
  • przepisanie i przedłużenie leków
  • udzielenie informacji co do przyjmowanych leków
  • wystawienie i wydłużenie zwolnienia lekarskiego (eZLA)
  • kierowanie do diagnostyki laboratoryjnej lub obrazowej
  • wystawianie zleceń na wyroby medyczne (e-zlecenie)
 5. Warunkiem skorzystania z teleporady jest:
  • rejestracja Pacjenta
  • akceptacja postanowień regulaminu Przychodni Omega
  • akceptacja „Standardów teleporad w Przychodni Omega”
 6. W przypadku Pacjentów małoletnich czynności, o których mowa w niniejszych standardach wykonuje opiekun prawny Pacjenta.
  7. Harmonogram pracy Przychodni Omega uwzględnia czas poświęcony na teleporady, wizyty osobiste Pacjentów, bilanse, szczepienia, badania laboratoryjne, badania USG i jest ułożony w sposób, który minimalizuje liczbę Pacjentów przebywających jednoczasowo na terenie Przychodni dbając o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w Placówce.

II
Szczegóły wykonywania teleporad

 1. Pacjent umawia się na teleporadę według harmonogramu pracy Przychodni za pośrednictwem Rejestracji internetowej, formularza do zamawiania recepty online, telefonicznie pod nr tel. 505 224 498 lub osobiście w Placówce; z uwagi na duże obłożenie linii telefonicznych zachęcamy do korzystania z dostępnych na naszej stronie internetowej Rejestracji internetowej oraz formularza do zamawiania recepty online.
 2. W trakcie procesu rejestracji Pacjent jest zobowiązany podać swoje dane osobowe:
  • imię i nazwisko
  • numer PESEL
  • adres zamieszkania
  • numer telefonu
  • w przypadku Pacjenta małoletniego – imię, nazwisko i numer PESEL opiekuna prawnego
 3. W trakcie rejestracji internetowej Pacjent wskazuje, a w przypadku rejestracji telefonicznej ustala z pracownikiem Przychodni Omega datę, godzinę i formę teleporady. Przy zapisie Pacjenta na określoną godzinę teleporady (porada telefoniczna lub przez komunikator internetowy) przyjmujemy, że lekarz kontaktuje się z Pacjentem w przedziale czasu obejmującym od 60 minut wcześniej do 60 minut później od czasu wskazanego przez Pacjenta w grafiku – konieczność wyznaczenia 120-minutowego przedziału czasowego na realizację teleporady jest związana z dużą liczbą Pacjentów chętnych do skorzystania z tej formy kontaktu z naszymi lekarzami oraz ze zróżnicowanymi potrzebami Pacjentów – często trudno przewidzieć czas potrzebny na realizację teleporady.
 4. Do kontaktu z Pacjentem lekarz może wykorzystać rozmowę telefoniczną oraz komunikatory internetowe (Google Duo, Whatsapp) umożliwiające prowadzenie rozmowy wideo. O preferowanej metodzie kontaktu Pacjent może zdecydować podczas zapisywania się na wizytę u lekarza – wybieramy spośród form kontaktu możliwych do zrealizowania przez danego lekarza. Informacja o możliwych formach kontaktu z danym lekarzem jest dostępna w Rejestracji Przychodni Omega oraz na stronie internetowej Przychodni w zakładce „Rejestracja online”.
 5. W razie konieczności wysłania do Przychodni Omega dokumentacji medycznej prosimy o wysłanie jej skanu lub wyraźnego zdjęcia na adres e-mail: omegasokolow@gmail.com lub w wiadomości typu MMS na wskazany przez lekarza w trakcie teleporady nr telefonu. Przesłane dokumenty dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta.
 6. Pacjent ma prawo do rezygnacji z teleporady najpóźniej do momentu rozpoczęcia wykonywania usługi. O rezygnacji Pacjent zawiadamia Rejestrację Przychodni Omega telefonicznie (tel. 505 224 498) lub poprzez kliknięcie w link odwołujący wizytę (dotyczy Rejestracji internetowej). W przypadku, gdy udzielenie teleporady w pierwotnym terminie jest niemożliwe Rejestracja Przychodni Omega niezwłocznie informuje o tym Pacjenta ustalając z nim nowy termin wykonania usługi.
 7. W sytuacji braku możliwości kontaktu z Pacjentem w ustalonym terminie teleporady (Pacjent ma wyłączony telefon, nie odbiera telefonu, prowadzi inną rozmowę) lekarz podejmuje co najmniej 2 kolejne próby kontaktu z Pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady. W przypadku podjęcia co najmniej trzech nieskutecznych prób kontaktu z Pacjentem, lekarz nie podejmuje kolejnych prób, co skutkuje anulowaniem teleporady. Lekarz powiadamia o tym fakcie Pacjenta w stosownej wiadomości tekstowej (SMS) wysłanej na nr telefonu podany przez Pacjenta – nie dotyczy telefonów stacjonarnych.
 8. Przed udzieleniem teleporady Personel Przychodni potwierdza tożsamość Pacjenta.
 9. Osoba udzielającą teleporady dokonuje adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
 10. Teleporada przeprowadzana jest w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady.
 11. W przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia Pacjenta, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, Przychodnia Omega stosuje rozwiązania techniczno-organizacyjne służące zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.
 12. Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stanu Pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.
 13. Wizyty osobiste u lekarzy POZ umawiane są po kontakcie (telefonicznym, osobistym) z Rejestracją lub z lekarzem w czasie teleporady, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa Pacjentów i Personelu Przychodni w trakcie trwania pandemii Covid-19. Zwracamy przy tym uwagę na fakt, że każdy kto będzie potrzebował porady osobistej lekarza – otrzyma ją.
 14. Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym Personelem medycznym.

III
Usługa „Recepty online”

 1. Umożliwia Pacjentom Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Omega zamówienie recepty na leki przyjmowane przewlekle bez konieczności osobistej wizyty u lekarza
 2. Z usługi może skorzystać Pacjent, który w dniu złożenia zamówienia posiada podpisaną deklarację w Podstawowej Opiece Zdrowotnej realizowanej w Przychodni Omega, tzn. jest „Pacjentem zapisanym do Przychodni Omega” oraz w dniu złożenia zamówienia Pacjent jest rozpoznawany przez system eWUŚ jako ubezpieczony, tzn. „świeci się na zielono”
 3. Zamawiane leki były już wcześniej przepisywane przez lekarzy rodzinnych (lekarzy POZ) w Przychodni Omega i figurują w historii choroby danego Pacjenta w okresie ostatniego roku; lub
 4. Zamawiane leki były w ciągu ostatniego roku zaordynowane przez lekarzy w poradniach specjalistycznych lub lekarzy szpitalnych przy wypisie ze szpitala i Pacjent dostarczył do Przychodni Omega odpowiednie dokumenty potwierdzające ten stan rzeczy
 5. Z zamówień leków wyłączone są leki, które z założenia nie są przyjmowane przewlekle, a jedynie przez określony przez lekarza przedział czasu, np. antybiotyki
 6. Zamówienie na leki w ramach usługi „Recepty online” można zgłosić drogą internetową na formularzu w zakładce „recepty online” na stronie internetowej Przychodni Omega postępując kolejno według wskazanych kroków
 7. Po przyjęciu zamówienia i realizacji zamówienia na recepty Pacjent otrzymuje e-mail zwrotny zawierający kod do realizacji e-recepty w aptece
 8. Recepta będzie dostępna do odebrania najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia; najczęściej jednak staramy się realizować zamówienia na następny dzień roboczy
 9. Jeśli wystawienie recepty na podstawie zgłoszenia nie będzie możliwe, Pacjent będzie o tym fakcie poinformowany wiadomością na adres internetowy podany w zamówieniu; w takim wypadku konieczne będzie umówienie się na teleporadę celem uzyskania recepty

IV
Usługa zamówienia recepty na leki stosowane przewlekle składane telefonicznie lub osobiście w Rejestracji Przychodni Omega

 1. Pacjenci mogą składać zamówienia recepty na leki stosowane przewlekle w Rejestracji – osobiście lub telefonicznie – z uwagi na bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu oraz znaczne obłożenie linii telefonicznych zachęcamy do korzystania z usługi „Recepty online
 2. Z usługi zamawiania recepty na leki w Rejestracji może skorzystać Pacjent, który w dniu złożenia zamówienia posiada podpisaną deklarację w Podstawowej Opiece Zdrowotnej realizowanej w Przychodni Omega, tzn. jest „Pacjentem zapisanym do Przychodni Omega” oraz w dniu złożenia zamówienia Pacjent jest rozpoznawany przez system eWUŚ jako ubezpieczony, tzn. „świeci się na zielono”
 3. Zamawiane leki były już wcześniej przepisywane przez lekarzy rodzinnych (lekarzy POZ) w Przychodni Omega i figurują w historii choroby danego Pacjenta w okresie ostatniego roku; lub
 4. Zamawiane leki były w ciągu ostatniego roku zaordynowane przez lekarzy w poradniach specjalistycznych lub lekarzy szpitalnych przy wypisie ze szpitala i Pacjent dostarczył do Przychodni Omega odpowiednie dokumenty potwierdzające ten stan rzeczy
 5. Z zamówień leków wyłączone są leki, które z założenia nie są przyjmowane przewlekle, a jedynie przez określony przez lekarza przedział czasu, np. antybiotyki
 6. Pacjent korzystający z tej usługi może otrzymać kody do realizacji e-recepty w wiadomości SMS na nr podany przez Pacjenta lub w innej formie zaakceptowanej przez Rejestrację Przychodni Omega
 7. Zamówienie recepty składane w Rejestracji jest realizowane najczęściej do końca dnia roboczego; zastrzegamy możliwość realizacji zamówienia następnego dnia roboczego w przypadku dużej ilości zamówień

V
Instrukcje

1. Internetowe Konto Pacjenta
Pacjent ma możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta na stronie internetowej: https://pacjent.gov.pl/

2. E-recepta
Lekarz powinien w czasie teleporady poinformować pacjenta o możliwościach dostępu do e-recepty:

 • Po wystawieniu e-recepty Pacjent uzyskuje dostęp do dokumentu w ramach Internetowego Konta Pacjenta. Pacjent może otrzymać w drodze wiadomości SMS kod dostępu, na podstawie którego będzie mógł on zrealizować receptę.
 • Ponadto, Pacjent może otrzymać mailowo plik PDF zawierający informacje o wystawionej recepcie. Podczas wizyty w aptece, pacjent w celu realizacji recepty będzie mógł okazać kod kreskowy widniejący na otrzymanym dokumencie.
 • W celu zapewnienia dostępu do e-recepty poza Internetowym Kontem Pacjenta, lekarz powinien podyktować pacjentowi kod e-recepty wymagany do jej realizacji.
 • W przypadku wystawienia recepty w postaci papierowej (np. na życzenie pacjenta), lekarz powinien poinformować pacjenta o możliwości odbioru dokumentu w siedzibie świadczeniodawcy.

3. E-skierowanie
Jeżeli lekarz wystawia skierowanie w postaci elektronicznej, powinien on poinformować pacjenta o możliwościach dostępu do e-skierowania:

 • Pacjent może uzyskać dostęp do e-skierowania za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.
 • Jeżeli Pacjent w posiadanym IKP zaznaczył, że wyraża chęć otrzymywania dodatkowych powiadomień, będzie mógł on uzyskać powiadomienie mailowe bądź wiadomość SMS informujące o wystawieniu skierowania. Powiadomienie zawiera kod dostępu, na podstawie którego pacjent może zarejestrować się w wybranej placówce medycznej.
 • W przypadku, gdy Pacjent nie wyraził chęci otrzymywania dodatkowych powiadomień w postaci elektronicznej, lekarz powinien przekazać pacjentowi wydruk informacyjny, na podstawie którego świadczeniobiorca może uzyskać określone świadczenia. Wydruk ten przekazywany jest również w sytuacji, gdy pacjent nie posiada IKP.
 • Lekarz powinien poinformować pacjenta o możliwości odbioru wydruku informacyjnego w siedzibie świadczeniodawcy.
 • W okresie epidemii świadczeniobiorcy zostali do odwołania zwolnieni z obowiązku dostarczania oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od dnia wpisu na listę oczekujących. Świadczeniobiorca zobowiązany jest jednak do dostarczenia skierowania w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania. W przypadku świadczeń telemedycznych, przy braku możliwości dostarczenia oryginału skierowania, Pacjent może przekazać jego skan, zdjęcie bądź przekazać dane uwidocznione na tym skierowaniu.

4. E-zlecenie na wyroby medyczne

 • Lekarz powinien wskazać na konieczność odbioru dokumentu zlecenia przez świadczeniobiorcę: Z uwagi na konieczność przedstawienia papierowego dokumentu, lekarz powinien poinformować Pacjenta o konieczności odbioru dokumentu zlecenia z placówki świadczeniodawcy.
 • Na czas epidemii COVID-19 Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwił realizację zlecenia na wyroby medyczne na podstawie samego kodu zlecenia. Oznacza to, że lekarz może przekazać Pacjentowi sam kod, na podstawie którego świadczeniobiorca może zrealizować zlecenie.

5. E-ZLA

Elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-ZLA) przesyłane jest automatycznie do systemu ZUS oraz na profil Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek. Lekarz zobowiązany jest do przekazania wydruku e-ZLA:

 • W przypadku, w którym pracodawca nie posiada profilu na PUE. Jednocześnie zasadnym jest poinformowanie Pacjenta o konieczności dostarczenia zwolnienia lekarskiego do pracodawcy w ciągu 7 dni.
  • W przypadku, gdy Pacjent żąda przekazania wydruku wystawionego e-ZLA. Lekarz powinien poinformować Pacjenta o możliwości odbioru

6. Realizacja badań dodatkowych: laboratoryjnych, obrazowych

Lekarz powinien poinformować Pacjenta o sposobie realizacji badań laboratoryjnych i obrazowych w Przychodni Omega. Na badania laboratoryjne i na badania USG Pacjent może zapisać się osobiście lub telefonicznie w Rejestracji (tel. 505 224 498) oraz za pośrednictwem Rejestracji Internetowej – usługi te są realizowane w siedzibie Przychodni Omega. Badania RTG zlecone przez lekarzy Przychodni Omega wykonywane są w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim – na te badania Pacjenci zapisują się w siedzibie SPZOZ w Sokołowie Podlaskim.